Adatvédelmi feltételek

Kezdőlap > Adatvédelmi feltételek

1.BEVEZETŐ

A szabályzat célja, hogy rögzítse az MS International Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az MS International Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Jelen szabályzat célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az MS International Kft. által papíralapon és elektronikusan kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Jelen szabályzat hatálya kiterjed a MS International Kft. kezelésében és üzemeltetésében lévő phantomshopping.hu weboldalon és a Mymo felületen megvalósuló adatkezelésekre is.

Jelen szabályzattal az MS International Kft. biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát.

Az MS International Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő adatai:

Név: MS International Tanácsadó és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1023 Budapest, Ürömi utca 43. Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-199280 Telefonszáma: (+36) 1 274 4957

Mobil: (+36) 20 776 0749

E-mail: [email protected]

2.FOGALOMMAGYARÁZAT

 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • Különleges adat:
 • a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,
 • azegészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján -beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 • Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály (jelen szabályzat megalkotásakor az Infotv.) fogalommagyarázatai eltérnek jelen szabályzat fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadóak.

Jelen szabályzatban használt rövidítések:

Infotv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

 1. évi CXII. törvény

Sztv. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Ptk. a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Mt. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

GDPR AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

3.AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYA

Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így az MS International Kft. eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést. Az MS International Kft. adatkezelései az alábbi jogalapokon alapulnak (GDPR 6. cikk (1)

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás);
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése);
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség);
 4. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek).

Az MS International Kft. által kezelt személyes adatok magáncélra, illetve a szabályzatban foglaltaktól eltérő célra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének, ennek alapján az MS International Kft. személyes adatot csak a fent meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig.

Az MS International Kft. által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adja át, kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből.

4.ADATBIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az MS International Kft., az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 • az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatóak;
 • a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el;
 • a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;
 • az MS International Kft. adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;
 • az MS International Kft. adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja;
 • amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza az MS International Kft.

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az MS International Kft., összhangban a hatályos Információbiztonsági Szabályzat előírásaival, az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

 • az adatkezelés során használt számítógépek, laptopok, telefonok, mobiltelefonok a Társaság tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír a Társaság;
 • a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről az MS International Kft. rendszeresen, illetve indokolt esetben gondoskodik;
 • amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető;
 • a lementett adatokat tároló mágneses adathordozó az erre a célra kialakított páncéldobozban tűzbiztos helyen és módon tárolt;
 • a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;
 • a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

5.AZ MS INTERNATIONAL KFT.- NÉL MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK

5.1 A www.phantomshopping.hu honlap használata során megvalósuló adatkezelés

5.1.1 Az automatikusan rögzített adatok

A phantomshopping.hu honlap felkeresése során automatikusan rögzítésre kerülnek, a látogató eszközének (pl: laptop, PC. telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a felkeresett oldalak, a honlap, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a látogató külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja az MS International Kft., szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, személyre szabása, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a látogató a phantomshopping.hu -t elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Az adatkezelés módja: elektronikusan

5.1.2 Egyszeri információ vagy ajánlatkérés céljából kezelt adatok

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy adataik megadásával az MS International Kft.-től információt vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan ajánlatot kérjenek a honlapon a kapcsolat fül alatt, vagy a központi email címen keresztül. Egy űrlap kitöltésével a látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat (teljes név, email cím, cégnév, titulus, telefonszám). Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja az Phantom Shopping (MS International Kft.) adatkezelési szabályait, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

Az adatkezelés célja: megfelelő információ nyújtása, érdeklődők tájékoztatása a kapcsolatfelvétel során feltett kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatban, a kapcsolatfelvétel során történt információcsere visszakereshetősége

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

A kezelt adatok köre: teljes név, email cím, cégnév, titulus, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a válaszlevél megküldésétől számított 2 hónap

Az adatkezelés módja: elektronikusan

5.1.3 Kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatok

Az érintett számára megfelelő információ nyújtása a szerződéses kapcsolat létrejöttét követően.

Az adatkezelés célja: megfelelő információ nyújtása, kapcsolatfelvétel során történt információcsere visszakereshetősége

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

A kezelt adatok köre: a kapcsolattartó teljes neve, e-mail címe, telefonszáma,

Az adatkezelés időtartama: ügyfélkapcsolat fennállása és polgári jogi igények érvényesítésének határideje

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papíralapon

5.1.4 Szerződés teljesítése céljából kezelt személyes adatok

A szerződéses kapcsolat létrejöttéhez kapcsolódó adatkezelés jogszabályi rendelkezései (például számviteli törvény a számla kibocsátáshoz), illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése (olyan adatok, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Az adatokon végzett adatkezelési műveletek alapvetően a kapcsolattartás céljából történnek, tehát például számlakiállítás, vagy leválogatás/szűrés. Automatikus profilalkotás nem történik.

Az adatkezelés célja: szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre: számviteli törvény szerint

Az adatkezelés időtartama: ügyfélkapcsolat fennállása és polgári jogi igények érvényesítésének határideje, 8 év, illetve a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban meghatározott időtartam

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papíralapon

5.1.5 A www.phantomshopping.hu honlapon való regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

A Phantom Shopping oldalán lehetőség van próbavásárlóként regisztrálni. A regisztráció gomb megnyomása után a rendszer elvezet a MyMo felületre. A próbvásárlói modulban van lehetőség megadni a próbavásárlónak a személyes adatait.

Az adatkezelés célja: szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, szerződésből származó díjak számlázása, felhasználó azonosítása, kommunikáció biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti szerződés teljesítése

A kezelt adatok köre: teljes név, email, lakcím, telefonszám, jelszó, bankszámlaszám, jogosítvány, nem, születési hely és idő, adóazonosító szám, taj szám, jogosítvány, tanult szakma, jövedelem szintje, hajszín, szem szín

Az adatkezelés időtartama: a Phantom Shopping fiók és Phantom Shopping regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan

5.1.6 A www.phantomshopping.hu honlapon próbavásárlóként való belépéssel kapcsolatos adatkezelés

A Phantom Shopping oldalán lehetőség van próbavásárlóként, valamint megrendelőként is belépni az oldalra. Mindkét esetben egy regisztrált email címre és egy jelszóra van szükség. Próbavásárlóként való belépés esetén a rendszer elirányít a MyMo felületre, ahol korábban regisztrált a próbavásárló.

Az adatkezelés célja: Az e-mail cím a bejelentést tevő felhasználónak azadatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges és a kapcsolattartás célját is szolgálja.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti szerződés teljesítése

A kezelt adatok köre: email cím, jelszó

Az adatkezelés időtartama: a Phantom Shopping fiók és Phantom Shopping regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan

5.1.7 A www.phantomshopping.hu honlapon Megrendelőként való belépéssel kapcsolatos adatkezelés

A Phantom Shopping oldalán lehetőség van próbavásárlóként, valamint megrendelőként is belépni az oldalra. Mindkét esetben egy regisztrált email címre és egy jelszóra van szükség. Megrendelőként való belépés esetén a rendszer elirányít a MyMo felületre, ahol további kapcsolattartási adatot adhat meg.

Az adatkezelés célja: A felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges és a kapcsolattartás célját is szolgálja.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti szerződés teljesítése

A kezelt adatok köre: email cím, jelszó, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a Phantom Shopping fiók és Phantom Shopping regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Az adatkezelés módja: elektronikus

5.1.8 Rendszerüzenet e-mailben vagy push üzenet a Phantom Shopping rendszerben

A Phantom Shopping a Phantom Shopping regisztrációval rendelkező Felhasználóknak időről időre rendszerüzeneteket küld. Rendszerüzenet minden olyan üzenet, amely a Phantom Shopping rendszer működésével, esetleges szolgáltatás kimaradásaival, karbantartásával, a Phantom Shopping rendszer funkcióival, meglévő és új funkcióinak változásával, új funkcióival, a Phantom Shopping Rendszerben elérhető szolgáltatások körével és igénybe vételének módjával, az Általános Szerződési Feltételekkel, az Adatkezelési tájékoztatóval, az Adatkezelési Szabályzattal vagy azok módosításával, a Felhasználók Phantom Shopping rendszerrel kapcsolatos jogaival, kötelezettségeivel, igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos, beleértve az egyes igénybevett szolgáltatásokról küldött visszaigazoló üzeneteket, igazolásokat, értesítéseket, megerősítéseket is.

Az adatkezelés célja: rendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekében

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti szerződés teljesítése

A kezelt adatok köre: email cím, név

Az adatkezelés időtartama: szerződés megszűnésétől számított 12 hónapig

Az adatkezelés módja: elektronikus

5.1.9 A Phantom Shopping rendszerbe próbavásárlók által feltöltött jegyzőkönyvekkel kapcsolatos adatkezelés

A próbavásárlók a próbavásárlások végeredményeképpen jegyzőkönyvet készítenek az inkognitóban készített vásárlásaikról- illetve egyéb az MS International Kft. megbízásából egyéb ellenőrzésekről. A jegyzőkönyvek tartalmazhatnak a Megbízó munkavállalói vonatkozásában személyes adatokat.

Az adatkezelés célja: szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti szerződés teljesítése

A kezelt adatok köre: név, személyleírás, viselkedés

Az adatkezelés időtartama: a próbavásárló regisztrációjának törléséig

Az adatkezelés módja: elektronikus

5.1.10 Megrendelőnek próbavásárlás eredményeit összefoglaló leírás és javaslat

A próbavásárlók a próbavásárlások végeredményeképpen jegyzőkönyvet készítenek az inkognitóban készített vásárlásaikról- illetve egyéb az MS International Kft. megbízásából egyéb ellenőrzésekről. Ezen jegyzőkönyvek alapján a az MS International Kft. felméri azt, hogy a munkavállalók milyen mértékben teljesítik az ügyfélélmény elvárt standardjait, ami alapján Megrendelő részére fejlesztési javaslatokat tesz akár Megrendelő munkavállalóira személyre szabottan is.

Az adatkezelés célja: szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti szerződés teljesítése

A kezelt adatok köre: név, személyleírás, viselkedés

Az adatkezelés időtartama: ügyfélkapcsolat fennállása és polgári jogi igények érvényesítésének határideje, 8 év, illetve a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban meghatározott időtartam

Az adatkezelés módja: elektronikus

5.2 Telefonon megvalósuló adatkezelés

Az MS International Kft. az ügyfelek megkeresése alapján telefonon keresztül is ad felvilágosítást az általa nyújtott szolgáltatásokról.

Az adatkezelés célja: megfelelő információ nyújtása, szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

A kezelt adatok köre: teljes név, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: szerződéses kapcsolat létrejöttéig

Az adatkezelés módja: papíralapon

5.3 Közösségi oldalak

Az MS International Kft. szerepel a Facebookon, valamint az Instagram közösségi oldalon phantom shopping néven.

A Phantom Shopping oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamára a Látogató az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

Az adatkezelés célja: a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

A kezelt adatok köre: regisztráció során megadott név, fénykép

Az adatkezelés időtartama: a feliratkozó döntésétől függ

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

6.MUNKÁRA JELENTKEZŐK ADATAIVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A megfelelő munkavállaló kiválasztásáért a vezető a felelős, így a jelen adatkezeléssel összefüggő feladatai ellátása során köteles az érintettek jogait biztosítani.

A felvételre jelentkezők adatait elektronikusan és/vagy papíralapon is tárolja a Társaság.

Főszabály szerint az MS International Kft. az önéletrajzokat későbbi felhasználás céljából nem kategorizálja, azonban a megszerzett adatokat eltárolja és azokat egy év elteltével az MS International Kft. megsemmisíti.

Az Álláskereső az álláshirdetésre email útján történő jelentkezés estén egy visszaigazoló emailben kap tájékoztatást az MS International Kft.-től hogy az Adatkezelő a részére önkéntesen megadott személyes adatokat a jelen szabályzatban meghatározott célok érdekében kezeli. Az adatkezeléshez adott vélelmezett hozzájárulás megdönthető, így az érintett jelen szabályzat szerint meghatározottak alapján visszavonhatja hozzájárulását.

A nem meghirdetett és a meghirdetett álláshelyre való jelentkezés esetén az MS International Kft. válaszlevelet küld a jelentkezőnek, amelyben tájékoztatja az adatkezelés tényéről, jogalapjáról és az adatkezelés elleni tiltakozás formáiról.

Az adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes adatainak kezelése

Az adatkezelés jogalapja: az Álláskereső önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép, az érintett által megadott egyéb adatok

Az adatkezelés időtartama:

 • ha az Álláskereső felvételre kerül a munkaszerződést megkötését követő 30 napon belül az önéletrajz megsemmisítésre kerül
 • ha az Álláskereső pályázata elutasításra kerül, de az Álláskereső – külön hozzájáruló nyilatkozattal – kifejezetten hozzájárul a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával úgy Adatkezelő az önéletrajzát a pályázat beadásától számított 1 évig megőrzi, melynek célja, hogy amennyiben az önéletrajz alapján alkalmasnak ítéli meg, a megüresedett állásról az Álláskeresőt értesítse és pozitív visszajelzés esetén, az Álláskeresővel személyes interjút egyeztessen
 • ha az Álláskereső anélkül küldi el önéletrajzát Adatkezelő részre, hogy álláshirdetés feladására nem került sor, úgy Adatkezelő a kérés nélküli álláshirdetés esetében az Álláskereső hozzájárulását kéri az adatkezeléshez (amennyiben az önéletrajzot meg kívánja őrizni). Hozzájárulás hiányában rendszeréből törli az önéletrajzot, illetve az érintett személyes adatait. Hozzájárulás esetén a hozzájáruló nyilatkozattól számított 1 évig megőrzi rendszerében az önéletrajzot a célból, hogy az Álláskeresőt megüresedett állásról értesítse és pozitív visszajelzés esetén, az Álláskeresővel személyes interjút egyeztessen.

Az Álláskereső az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli az Álláskereső önéletrajzát és valamennyi személyes adatát. Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama a fent meghatározott határidő.

Ha az Álláskereső az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatainak a törlését és a kiválasztási folyamat még nem zárult le (állás még betöltetlen), úgy az Álláskereső elfogadja, hogy a visszavonó nyilatkozata a pályázat elbírálásának eljárását is megszünteti. Ha az Álláskereső hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatainak a törlését és az Álláskereső az önéletrajzának további kezeléséhez (beadástól számított 1 évig) korábban hozzájárult, úgy az önéletrajz e célból történő tárolását is megszünteti törésre irányuló kérelme vagy hozzájárulását visszavonó nyilatkozata.

Az adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

7.EGYÉB ADATKEZELÉS

Az adatkezelési szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az MS International Kft. az adat felvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatásihatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az MS International Kft.-t, mint adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett.

Az MS International Kft. a fentiekben nem részletesen felsorolt hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8.AZ ADATTOVÁBBÍTÁS

Adattovábbítás esetén az MS International Kft. az adatot meghatározott harmadik személy számára megküldi, illetve egyéb módon hozzáférhetővé teszi. Harmadik személynek a személyes adatok kezelése során adatkezelőnek, adatfeldolgozónak vagy érintettnek nem minősülő személyek tekinthetők. Az adattovábbítás az adatoknak ezen külső, harmadik személyek részére történő hozzáférhetővé tételét jelenti. Az adatkezelő harmadik országba (minden olyan állam, amely nem EGT állam) adatot nem továbbít. Az adattovábbításokról az adatkezelő nyilvántartást vezet. Ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta, az adatok továbbítását az MS International Kft. lehetővé teszi, ha az adattovábbítás alkalomszerű, és valamely szerződéssel vagy jogi igénnyel kapcsolatban válik szükségessé. Az MS International Kft. lehetővé teszi, az adatok továbbítását, ha azt az uniós vagy tagállami jogban megállapított fontos közérdek védelme megkívánja.

Az adatkezelés célja: adattovábbítás

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása vagy jogi kötelezettség

A kezelt adatok köre: érintett vagy jogszabály által meghatározott

Az adatkezelés időtartama: továbbítás ideje

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papíralapon

Az adattovábbítás címzettje: az érintett által megjelölt személy vagy szervezet, illetve jogszabály által meghatározott szervezet

Az MS International Kft. fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére – a megkeresésnek megfelelően – átadja.

9.ADATFELDOLGOZÓK

9.1. Szerver-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: szerver szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége

TERATORIUM ONLINE Kft.

e-mail: [email protected]

Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése szerver szolgáltatás

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény 13/A. § (3) bekezdése

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a szerver-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szerver-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatkezelés módja: elektronikusan

Az érintettek köre: A szervert elérő valamennyi érintett

9.2. Web-hosting

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége

CHROME-SOFT Kft.

székhely: 1119 Petzvál József utca 4a. tel: +06 1 225-8494

e-mail: [email protected]

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a szerver-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szerver-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatkezelés módja: elektronikusan

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett

9.3. Könyvelési feladatok, számlázás, bérszámfejtés

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelési feladatok és számlázás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége

TERMINUS TAX Könyvelési és Szolgáltató Betéti Társaság székhely: 1133 Budapest, Vág u. 13. 4. em. 4.

e-mail: [email protected]

Az adatkezelés célja: az elektronikus számla kiállítása/könyvelési feladatok/ bérszámfejtés

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, számlázási név, számlázási cím

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

Az adatkezelés módja: elektronikusan

Az érintettek köre: próbavásárlók, munkavállalók

9.4 Próbavásárlók kifizetése

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység szerződés kötés a próbavásárlókkal és a próbavásárlók fizetése.

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége

Sze-Pal Bau Kft és alvállalkozói

székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 70.

Az adatkezelés célja: szerződés teljesítése

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés b. pont

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatkezelés módja: elektronikusan

Az érintettek köre: A próbavásárlók köre

10. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az MS International Kft. számítástechnikai rendszere és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, találhatók meg.

Az MS International Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető; • hitelessége és hitelesítése biztosított;
 • változatlansága igazolható;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az MS International Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az MS International Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

11. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…).

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

11.1. Tájékoztatás kérése

Az Infotv. és a GDPR rendelet értelmében az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett egyéb elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az MS International Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt, , azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatja az érintetett. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.

A tájékoztatás ingyenes – amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be – egyéb esetekben az MS International Kft. költségtérítést állapíthat meg.

11.2 Tiltakozás

Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, úgy a személyes adatait a tiltakozása átvételétől számított 14 munkanapon belül töröljük. Kivételt képez az az eset, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, ideértve a közérdeket vagy azt az esetet, amikor az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

12. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: [email protected]

Honlap: http://www.naih.hu

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart. AzMSInternationalKft. mindenkor fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot aktualizálja. A változásokról tájékoztatja az érintetteket.